Regulamin Serwisu Weter.pl

Data aktualizacji: 10.08.2019

1. Definicje

 • Regulamin - jest to niniejszy Regulamin.
 • Operator - jest ENOTION Mariusz Szpiler z siedzibą w Rokietnicy pod adresem ul. Leśna 12, 62-090 Rokietnica NIP 667 64 77 20, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@weter.pl lub telefonicznie pod numerem +48 508 995 295.
 • Cennik - jest to publikowana na stronie Serwisu http://www.weter.pl/cennik.html informacja, w której Operator określa warunki i wysokość opłat za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 • Login - jest to niepowtarzalny ciąg znaków określający Użytkownika Biznesowego lub Indywidualnego, którym Użytkownik Biznesowy lub Indywidualny posługuje się korzystając z Serwisu.
 • Hasło - jest to ciąg znaków ustalony przez Użytkownika Biznesowego lub Indywidualnego, którym Użytkownik Biznesowy lub Indywidualny posługuje się w procesie uwierzytelnienia w Serwisie.
 • Użytkownik Biznesowy - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, nie dotyczy osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest nim na przykład lekarz weterynarii prowadzący działalność gospodarczą w formie gabinetu weterynaryjnego.
 • Użytkownik Indywidualny - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną. Użytkownik Indywidualny uzyskuje dostęp do Serwisu Weter za pośrednictwem Użytkownika Biznesowego. Użytkownikiem Indywidualnym jest właściciel małych zwierząt lub hodowca dużych zwierząt. Użytkownik Biznesowy świadczy usługi Użytkownikowi Indywidualnemu. Użytkownik Biznesowy ma zawartą umowę z Użytkownikiem Indywidualnym.
 • Serwis - jest to Serwis internetowy WETER dostępny pod adresem https://www.weter.pl/serwis/public/ umożliwiający świadczenie usługi "Konto Weter"
 • Usługa "Konto Weter" - jest to usługa świadczona Użytkownikowi Biznesowemu przez Operatora, dostępna po zarejestrowaniu się w Serwisie. Rejestracja odbywa się na stronie https://www.weter.pl/rejestracja. "Konto Weter" jest to również usługa świadczona Użytkownikowi Indywidualnemu przez Użytkownika Bizesowego. Użytkownik Biznesowy może stworzyć konto Użytkownikowi Indywidualnego, o ile Użytkownik Indywidualny wyrazi na to zgodę.
 • RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu WETER;
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu WETER zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem Biznesowym;
 • Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w tym ze świadczonej w ramach Serwisu Usługi "Konto Weter", Użytkownik Biznesowy oraz Użytkownik Indywidualn potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał treść Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 • Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.weter.pl/regulamin.html;
 • Operator ma prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich;

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu WETER należą do ENOTION Mariusz Szpiler i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.)


4. Usługa "Konto Weter" oraz zakres funkcjonalności

1. Operator – za pomocą Serwisu WETER – zobowiązuje się na rzecz Użytkownika Biznesowego świadczyć usługę "Konto Weter", na którą składają się następujace funkcjonalności:

1. dostęp za pomocą przeglądarki internetowej do danych osobowych Użytkownika Biznesowego oraz innych treści tworzonych przez Użytkownika Biznesowego w Serwisie Weter;

2 funkcjonalność generowania, drukowania, przechowywania i przetwarzania dokumentów i danych Użytkownika Biznesowego związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są to między innymi:

1. zarządzanie listą kontrahentów Użytkownika Biznesowego;

2. zarządzanie fakturami za leki;

3. zarządzanie wystawianymi przez Użytkownika Biznesowego fakturami

4. zarządzanie dokumentacją lekarsko-weterynaryjną, czyli dokumentami takimi jak:

1. karty leczenia

2. karty szczepienia

3. dokumenty obrotu detalicznego

5. tworzenie kont w Serwisie Weter dla Użytkowników Indywidualnych i w konsekwencji Użytkownik Indywidualny ma dostęp tylko do odczytu do dokumentacji lekarskiej i historii leczenia zwierząt których jest właścicielem.

2. Warunkiem generowania prawidłowych raportów i dokumentów w ramach Serwisu jest poprawne uzupełnienie danych.
3. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozszerzając go o nowe funkcje i ułatwienia dla Użytkowników Indywidualnych i Biznesowych, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.

5. Zasady korzystania z Serwisu

1. Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie z komputera podłączonego do Internetu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa.
2. Użytkownik Biznesowy może korzystać z usług Serwisu zgodnie z wykupionym Abonamentem, wykorzystując do tego Przeglądarkę Internetową.
2. Użytkownik Indywidualny może korzystać nieodpłatnie z usług Serwisu zgodnie z umową zawartą z Użytkownikiem Biznesowym, wykorzystując do tego Przeglądarkę Internetową. Użytkownik Biznesowy nie ma prawa pobierać opłat od Użytkownika Indywidualnego za możliwość dostępu online w Serwisie Weter do dokumentacji weterynaryjnej zwierząt Użytkownika Indywidualnego.
3. Zawarcie umowy świadczenia usługi "Konto Weter" między Użytkownikiem Biznesowym a Operatorem następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wykonanie kolejnych czynności zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w Serwisie oraz złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i zasad Polityki Prywatności wydanych przez Operatora, które znajdują się odpowiednio na stronie: https://www.weter.pl/regulamin.html, https://www.weter.pl/polityka.html
4. Użytkownik Biznesowy podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: nazwę użytkownika tj. login, hasło, adres poczty elektronicznej tj. e-mail.
5. Podczas rejestracji Użytkownik Biznesowy wprowadza wymyślony i znany tylko Użytkownikowi Biznesowemu Login i Hasło. Login musi składać się z co najmniej sześciu znaków, zawierać cyfry i litery.
6. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Biznesowym a Operatorem zostaje zawarta po pomyślnym przejściu procesu rejestracji, tzn. na ekranie przeglądarki zostanie wyświetlony komunikat „Rejestracja przebiegła pomyślnie”.
7. W przypadku gdy Użytkownik Biznesowy lub Indywidualny zapomni hasło, to otrzymuje możliwość wygenerowania nowego hasła wykorzystując opcję „Wygeneruj nowe hasło”.
8. Podczas obowiązywania Umowy Użytkownik Biznesowy nie powinien udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim.
9. Użytkownik Biznesowy nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Operatorem na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Serwis jest dostępny dla Użytkowników Indywidualnych i Biznesowych nieprzerwanie, przy czym Operator uprzedza o możliwości tymczasowego braku dostępności Serwisu wynikającego z następujących sytuacji:

1. Awarii;

2. Konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji podsystemów obsługujących Serwis;

3. Instalacji nowych elementów Serwisu, modernizacji starych elementów Serwisu;

4. O zaplanowanych przerwach technicznych Operator powiadomi Użytkownika na stronie internetowej, na której wykonujemy logowanie do Serwisu tj. https://www.weter.pl/serwis/public;


6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy

1. Za dzień zawarcia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przyjmuje się dzień, w którym Użytkownik Biznesowy określił swój Login i Hasło, a także zaakceptował Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu.
2. Korzystanie przez Użytkownika Indywidualnego z Serwisu jest nieodpłatne.
3. Korzystanie przez Użytkownika Biznesowego z Serwisu jest płatne, obowiązuje stawka zgodna z cennikiem publikowanym na stronie http://www.weter.pl/cennik.html
4. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem Biznesowym a Operatorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:

1. W każdym czasie za porozumieniem stron;

2. Po upływie okresu wypowiedzenia;

3. Śmierci Użytkownika Biznesowego, wówczas prawni następcy winni zgłosić ten fakt Operatorowi;

4. Ustania bytu prawnego Użytkownika Biznesowego, wówczas rejestrujący do Serwisu winien zgłosić ten fakt Operatorowi;

5. Nie uiszczenia przez Użytkownika Biznesowego należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 7 niniejszego Regulaminu;

6. Użytkownik Biznesowy może, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem używając funkcji „Usuń konto” w Serwisie;

7. Użytkownik Biznesowy nie wyraża zgody na nowe brzmienie regulaminu;


6. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku gdy Użytkownik Biznesowy lub Indywidualny:

Narusza postanowienia Regulaminu;

Podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;

Dokonuje działań niezgodnych z prawem wykorzystując do tego Serwis;

Działa na szkodę Operatora;

Podał nieprawdziwe dane przy rejestracji do Serwisu;

W innych uzasadnionych przypadkach;


7. Opłaty za usługę "Konto Weter"

1. Operator publikuje na stronie internetowej https://www.weter.pl/cennik.html aktualnie obowiązujący Cennik.
2. Opłatę należy uiszczać zgodnie z aktualnym Cennikiem, przelewem na rachunek bankowy Operatora.
3. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika Biznesowego z korzystania z Serwisu przed zakończeniem okresu za jaki uiszczono opłatę, opłata ta nie jest zwracana ani w całości ani w części.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora w przypadkach omówionych w punkcie 6.5 opłata nie jest zwracana ani w całości ani w części.

8. Dane Użytkownika Biznesowego i Indywidualnego oraz ich ochrona

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Biznesowego lub Indywidualnego w związku z korzystaniem z Usługi jest ENOTION Mariusz Szpiler, kontakt za pośrednictwem e-mail rodo@weter.pl
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Indywidualnych i Biznesowych podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO)
3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Biznesowego i Indywidualnego, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez ENOTION Mariusz Szpiler, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: https://www.weter.pl/polityka.html.
4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika Biznesowego i Indywidualnego, wykorzystywane przez ENOTION w celu świadczenia Usługi, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z Ustawą, a od dnia 25 maja 2018 r. z RODO, ani sprzedawane.

9. Postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych
1. Użytkownik Biznesowy, będący administratorem wprowadzanych do Serwisu danych ze zbioru “Dane powierzane”, powierza Operatorowi Serwisu, w trybie art. 28 RODO jako przedmiot przetwarzania dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Użytkownika Biznesowego do tego zbioru, zgodnie z zakresem wyszczególnionym §13.pkt.2 oraz na zasadach i w celu określonym w §13 pkt.3 niniejszego Regulaminu.
2. Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane kontrahentów i klientów będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Imie, Nazwisko, Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL, adres e-mail oraz dane pracowników administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Funkcja w serwisie.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi.
4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie Operatora Serwisu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
5. Operator Serwisu przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie świadczenia Usługi,tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika Biznesowego lub Indywidualnego w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.
6. Operator Serwisu, po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo polskie lub unijne nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
7. Operator Serwisu zobowiązuje się, w ramach swojej organizacji, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
8. Operator Serwisu zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz zobligować je do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudniania ich przez Operatora Serwisu, jak i po ustaniu zatrudnienia.
9. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Operator Serwisu będzie pomagał Użytkownikowi administrującemu danymi w niezbędnym zakresie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
10. Operator Serwisu po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.
11. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO, Użytkownik będący administratorem danych powierzanych Operatorowi Serwisu ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Operatora Serwisu przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. Prawo do przedmiotowej kontroli może być realizowane w godzinach pracy Operatora serwisu tj. poniedziałek - piątek w godzinach 9 - 17 z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i z minimum siedmiodniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli. W trakcie kontroli Operator Serwisu udostępni Użytkownikowi administrującemu danymi powierzanymi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
12. W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli, Operator Serwisu zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni.
13. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Operator Serwisu, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
14. Operator Serwisu powierza dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania zewnętrznym podmiotom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, zgodnie z artykułem 45 pkt. 1 RODO, podmiotom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Dane powierzane są jedynie w celu i zakresie wykonania niniejszej Umowy, na co Operator Serwisu otrzymuje zgodę Administratora.
15. Operator Serwisu posiada podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami wskazanymi w §9 pkt.14 niniejszego Regulaminu.
16. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w przypadku gdy Komisja nie stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek przekazania danych nakłada na Operatora Serwisu prawo polskie lub unijne. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator Serwisu informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

10. Odpowiedzialność Operatora

1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem

1. Technicznym;

2. Formalnym i prawnym:

1. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu;

2. Aktualizacje dotyczące zmian w kontekście punktu 9.1.2.1. dokonane będą przez Operatora bez obciążania Użytkownika Biznesowego i Indywidualnego dodatkowymi kosztami;

2. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośredni lub pośrednio powstałymi z powodu użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu.
3.Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika Biznesowego lub Indywidualnego z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik Biznesowy lub Indywidualny łączy się z Serwisem.
4. Udostępniane przez Operatora funkcjonalności Serwisu służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej z branży weterynaryjnej. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów oraz organów państwowych takich jak Główny Inspektorat Weterynarii, Urząd Skarbowy i ZUS ponosi Użytkownik Biznesowy jako przedsiębiorca.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika Biznesowego lub Indywidualnego osobie trzeciej Hasła i Loginu.

11. Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
2. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika Biznesowego i Indywidualnego udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu http://www.weter.pl/regulamin.html.
3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej http://www.weter.pl/regulamin.html.